ལྷ་སའི་སློབ་གསོའི་སྐད་ཡིག་དང་ས་གནས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་གནད་དོན་སྐོར་ལ་ཁྲིམས་ལུགས་ཉམས་ཞིབ་པ་སྒྲོལ་མ་སྐྱབས་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་བྱས་པ་ཞིག་ལ་འདིར་ཉོན།