གོང་གཏུག་གི་དགེ་མཚན།

ཉེས་དོན་གོང་གཏུག་ཅེས་པ་ནི་ཁྲིམས་ཁང་ཐོག་མའི་ཁྲིམས་བཅད་ལ་གྱོད་ཡ་མ་འཐད་པར་དེའི་ཁྲིམས་ཁང་གོང་མས་ཁྲིམས་བཤེར་བྱེད་པར་ཞུ་གཏུག་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས་ཤིག་ལ་ཟེར། གལ་ཏེ། ཁྲིམས་ཁང་ཐོག་མའམ་དང་བོས་གྱོད་ཡ་གང་ཞིག་ཉེས་ཅན་ཡིན་པའམ་གྱོད་ཡར་མི་ཕན་པའི་ཁྲིམས་བཅད་སོགས་བྱས་ཚེ། གྱོད་ཡ་དང་དེའི་ཁྲིམས་ཀྱི་ཚབ་གཉེར་བས་དུས་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་དུ་ཐོག་མའི་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཁང་གོང་མ་དེ་ལ་གོང་གཏུག་ཞུ་ཆོག ཉེས་དོན་གཏུག་བཤེར་གྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་བཅས་པ་ལྟར་ན། གྱོད་ཡས་ཡིག་ངག་གང་རུང་གི་ཐོག་ནས་གོང་གཏུག་ཞུ་བའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད། དཔེར་ན། གཞི་རིམ་མམ་རྫོང་རིམ་པའི་ཁྲིམས་ཁང་གིས་གྱོད་ཡར་ཉེས་ལྡན་གྱི་ཁྲིམས་ཆད་བཅད་ཚེ། གལ་ཏེ་གྱོད་ཡ་དེས་ཁྲིམས་བཅད་དྲང་བདེན་མིན་པར་སྙམ་ན་ཁུལ་རིམ་པའི་འབྲིང་རིམ་ཁྲིམས་ཁང་ལ་གོང་གཏུག་བྱས་ཏེ་ཞུ་སྦྱོར་བྱེད་པ་ལྟ་བུ།

自治机关使用民族语言文字的自治权

宋才发 民族语言文字是民族的基本特征之一,是民族文化的重要载体和民族生存、发展的基本工具。中华人民共和国是各族人民共同缔造的统一的多民族国家,各少数民族都有自己本民族的语言,一些少数民族还有相应的本民族文字。弘扬、保护和传承少数民族语言文字,保障少数民族语言文字的平等和发展,对于促进民族团结、弘扬民族文化、维护国家稳定和各民族共同繁荣发展,具有非常重要的现实意义和深远的历史意义。

བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་གིས་གོང་གཏུག་ཞུ་དགོས།

ཡུལ་ཤུལ་འབྲིང་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་གིས་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལ་ལོ་ལྔ་ཡི་བཙོན་འཇུག་གི་ཉེས་ཆད་བཅད་པ་དེ་ལ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་གིས་གོང་གཏུག་ཞུ་དགོས། ཉེས་དོན་གཏུག་བཤེར་གྱི་ཁྲིམས་ཀྱི་གཏན་འཁེལ་ལྟར་ན། བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་དང་ཁོང་གི་དག་སེལ་ཁྲིམས་རྩོད་པ་སོགས་ཀྱིས་ཁྲིམས་བཤེར་ཐོག་མའི་བཅད་ཁྲ་ལག་ཏུ་སོན་པའི་ཉིན་བཅུ་ཡི་ནང་ཚུན་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མཐོ་རིམ་མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་ལ་གོང་གཏུག་བྱེད་པའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད།

© 2020 — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑