འབྲེལ་གཏུག་གནང་རོགས།

ལྟ་རྟོག་ཁང་དང་བཙོན་ཁང་དུ་ཤི་རྨས་ཀྱི་རྐྱེན་ངན་བྱུང་ཚེ་རྒྱལ་ཁབ་གུན་གསབ་ལེན་ཐབས།

བཙོན་ཁང་དང་ལྟ་རྟོག་ཁང་དུ་བཀག་ཉར་བྱས་པའི་བཙོན་མ་དང་ཉེས་ཅན་དོགས་ཡོད་མི་སྣ། གྱོད་ཡ་ལ་སོགས་པ་ཤི་རྨས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། གལ་ཏེ་བཙོན་ཁང་དང་ལྟ་རྟོག་བཀག་ཉར་ཁང་གི་དོ་དམ་བྱེད་མཁན་གྱིས་བསམ་བཞིན་དང་འགལ་འཁྲུལ་གྱི་དབང་གིས་བཙོན་མ་དང་ཉེས་ཅན་མི་སྣ་སོགས་ལ་ཤི་རྨས་བྱུང་དུ་བཅུག་པ་ཡིན་ན། བཙོན་ཁང་དང་ལྟ་རྟོག་ཁང་གི་དོ་དམ་ལས་ཁང་སོགས་ཀྱིས་ཤི་རྨས་བྱུང་བའི་མི་དེའམ་དེའི་ཁྱིམ་མིར་གུན་གསབ་འཇལ་དགོས། གུན་གསབ་དེ་རིགས་ནི་རྒྱལ་ཁབ་གུན་གསབ་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས། རྒྱལ་ཁབ་གུན་གསབ་ལ་སྲིད་འཛིན་གུན་གསབ་དང་ཉེས་དོན་གུན་གསབ། ཁྲིམས་འཛིན་གུན་གསབ་བཅས་གསུམ་དུ་དབྱེ་ཞིང་། སྲིད་གཞུང་གི་གཞུང་ཞབས་པའམ་ལས་བྱེད་པས་དབང་ཆ་ལ་བརྟེན་ནས་དོ་དམ་ལ་སོགས་པའི་གཞུང་དོན་སྒྲུབ་

ས་ཁྲིམས་གསར་བའི་གསར་ལུགས།

ད་ལོའི་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ནང་། སྐབས་༡༣་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་རྒྱུན་ལས་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༡༢་པའི་སྟེང་དུ། ས་གཞི་དོ་དམ་གྱི་ཁྲིམས་འཕར་བཅོས་ཀྱི་གྲོས་གཞི་ལ་མོས་མཐུན་བྱུང་ཞིང་། ཁྲིམས་གསར་དེ་༢༠༢༠་ལོའི་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་༡་ནས་བཟུང་སྟེ་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའི་ཐག་བཅད། རྒྱ་ཆེ་བའི་ཞིང་པ་དང་འབྲོག་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྲིམས་གསར་དེ་ལ་དོ་སྣང་དང་རྒྱུས་ལོན་བྱས་ཏེ་ཞིང་ས་དང་རྩྭ་སའི་ཐོབ་ཐང་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་ཆེད་དེའི་བཀོལ་སྤྱོད་དང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་སྟངས་ཤེས་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེ། 

© 2021 — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑