འབྲེལ་གཏུག་གནང་རོགས།

སྲིད་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་པ་སོགས་མི་གཞན་གྱི་ཁང་ཁྱིམ་ལ་རང་གར་འཛུལ་མི་རུང་།

ཁང་ཁྱིམ་གྱི་ཐོབ་ཐང་ནི་རྩ་ཁྲིམས་ཀྱིས་བཅས་པའི་སྤྱི་དམངས་ཀྱི་གཞི་རྩའི་ཐོབ་ཐང་ཞིག་ཏུ་གྲུབ་པས་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཆེ་བས་ཁྲིམས་སུ་བཅོས་ཏེ་ཐོབ་ཐང་དེ་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་ཅིང་། ལྷག་པར་དུ་ཁྲིམས་སྐྱོང་གི་ཆུ་ཚད་དང་ལག་ལེན་བཟང་པོ་ཡོད་པའི་རྒྱལ་ཁབ་དག་གི་སྲིད་གཞུང་གིས་དེའི་སྤྱི་དམངས་ཀྱི་ཁང་ཁྱིམ་ནི་སྤྱི་དམངས་ཀྱི་བཙན་རྫོང་ལྟར་བརྩིས་ནས་རང་དགར་དེའི་ནང་དུ་མི་འཛུལ་བའི་གོམས་གཤིས་དང་ལག་ལེན་ཞིག་ཏུ་ཆགས དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་ཁབ་ལྟར་བུར་མཚོན་ན་དུས་རབས་བཅོ་བརྒྱད་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཡུལ་མི་ཕལ་བ་ཞིག་གི་ཁྱིམ་ཤག་ཏུ་རྒྱལ་པོའི་དམག་ཡིན་ཡང་རང་དགར་འཛུལ་མི་ཆོག་པའི་གཏམ་དཔེ་བྱུང་ཡོད་། དེའི་ཕྱིར་ཁང་ཁྱིམ་དང་བསྡོད་གནས་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་(居住安宁权)ནི་སྤྱི་དམངས་ཤིག་ལ་མཚོན་ན་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ཞིང་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་ཐོབ་ཐང་ཞིག་ཡིན། 

论母语教育是公民受教育权利平等的基础

作者:  沙勿.楚屼鉴泽    一.问题的提出  受教育权利平等的问题,几乎可以说是所有的教育学者、国家政府及其教育官员,以及关心关注教育的社会人士都认为理所当然、无可怀疑的问题。几乎可以说现代所有的主权国家也都把受教育的权利平等问题,作为公民的最基本的权利,写进各自的宪法和教育法规。联合国也早就把受教育的权利平等问题作为人类最普遍、最基本的人权写进相关人权的国际法之中。然而在一个多民族结构的主权国家中的公民总是划分为不同的民族,整个人类社会也是由不同的民族构成,各民族有着自己的语言思维的智力逻辑结构,有着各自不同的文化历史积淀。实施教育活动的每一个具体的社会点上,要面对的就是这种千差万别的语言构成的族群,就是以这千差万别的文化历史积淀作为基础和背景的具体教育活动。因此,普遍的,从一般意义上宣布的“人人都有受教育的权利”就在社会现实中转化成了“什么样的教育?”“怎样实施的教育”才能实

© 2021 — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑