ཉེས་དོན་གཏུག་བཤེར་ཁྲིམས་ལུགས་སྐོར་གྱི་རྒྱུན་བཀོལ་བརྡ་ཆད་དང་ཐ་སྙད་གསེད་བཀྲོལ།

བརྩད་གཅོད་།སྤྱི་བདེ་དང་ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁུངས་། དམག་སྡེའི་བདེ་སྲུང་ལས་

ཁུངས་སོགས་ཀྱིས་་ཁྲིམས་ལྟར་དྲག་ཤུལ་ཐབས་ཚུལ་སོགས་ལ་བརྟེན་ནས་གྱོད་གཞིའི་གནས་ཚུལ་རྒྱུས་ལོན་དང་བརྩད་གཅོད་བྱེད་པ་ལ་གོ

ཞུ་གཏུག་ཞིབ་བཤེར།ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བརྩད་གཅོད་མཇུག་རྫོགས་ཤིང་གཞུང་གཏུག་བྱེད་དགོས་བའི་ཞུ་ཡིག་ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱས་སྟེ་གཞུང་གཏུག་བྱེད་མིན་ཐག་གཅོད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་དེ་ལ་ཟེར།
ཞིབ་དཔྱོད་།ཁྲིམས་འཛིན་ལས་ཁང་སོགས་ཀྱིས་ཁྲིམས་ལུགས་ཁྲིམས་ལྟར་དང་ལེན་བྱེད་མིན་ལ་ལྟ་རྟོགས་བྱེད་པའི་ལས་ཁང་དང་གཞུག་གི་ཚབ་བྱས་ནས་ནག་ཉེས་བདའ་འདེད་བྱེད་པའི་ལས་ཁང་།
ཁྲིམས་བཤེར།།ཁྲིམས་ཁང་གིས་དོ་བདག་མཉམ་ཞུགས་འོག་ཁྲིམས་ལྟར་ཉེས་དོན་ཁྲིམས་བཤེར་བྱས་ནས་ཉེས་ཅན་ལ་ཆད་གཅོད་དང་ཉེས་མེད་དཀར་འདོན་བྱེད་པའི་ལས།
ཉེས་དོགས་པ།བརྩད་གཅོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བརྩད་གཅོད་བྱེད་སྐབས་བྱས་ཉེས་སམ་ནག་ཉེས་ལ་དོགས་པ་ཟ་བའི་གང་ཟག་ལ་གོ
བཀག་ཉར།སྤྱི་བདེ་དང་ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བརྩད་གཅོད་ཀྱི་སྐབས་སུ་འཕྲད་པའི་ཛ་དྲག་གི་གནས་ཚུལ་འོག་དང་། ནག་ཉེས་བྱེད་བཞིན་པའི་གང་ཟག་དང་དོགས་གཞི་ཆེ་བའི་མི་སྣ་འཕྲད་དུ་བཟུང་བཀྱིག་བྱེད་པའི་ཐབས་ཚུལ་ལ་གོ
འཛིན་བཟུང་།འཛིན་བཟུང་ཞེས་བ་ནི་སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་དང་ཁྲིམས་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཉེས་ཅན་དོགས་གཞི་མི་སྣ་དང་གྱོད་ཡ་སོགས་ལ་བརྩད་གཅོད་དང་ཁྲིམས་བཤེར་བདེ་བླག་ཡོང་ཆེད་དང་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཉེན་ཁ་མི་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་ཁྲིམས་ལྟར་འགྲོ་འདུག་གི་རང་དབང་ཆད་འཛིན་བྱས་ནས་དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ནང་བཀག་བཀྱིག་བྱས་བའི་དྲག་ཤུལ་ཐབས་ཚུལ་ལ་གོ
ཉེས་མེད་ཅོག་བཞགགང་ཟག་སུ་དང་སུ་ཡིན་རུང་ཁྲིམས་ཁང་གིས་མཐར་ཐུག་གི་ཉེས་ལྡན་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ན་མ་གཏོགས་ཉེས་ཅན་དུ་ལྟ་མི་ཆོག་པའི་རྩ་དོན། ཉེས་མེད་ཅོག་བཞག་གི་རྩ་དོན་ཡང་ཟེར།
ཕྱིར་འབུད་དང་ཕྱིར་ཕུདཁྲིམས་འཛིན་མི་སྣ་རང་ངོས་ནས་གྱོད་གཞི་ལ་ཁེ་གྱོང་གི་འབྲེལ་བའམ་དམིགས་བསལ་གྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་ན་བརྩད་གཅོད་ད་ཞིབ་བཤེར་དང་ཁྲིམས་གཅོད་དང་བརྟག་དཔྱད་སོགས་ཀྱི་་ལས་ལ་མི་འཇུག་པར་རང་ངོས་ནས་ཕྱིར་འབུད་ཞུ་དགོས་བའམ་འབྲེལ་་་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ཕྱིར་འབུད་གཏོང་དགོས་བའིགིརྩ་དོན་ཞིག་ལ་གོ་དགོས།
༡༠དག་སེལ་ཐོབ་ཐང་།ཉེས་བ་དོགས་གཞི་མི་སྣ་དང་གྱོད་ཡ་ལ་གཞུང་དང་སྒེར་གྱིས་ཉེས་འཛུགས་བྱས་ཚེ་དེ་ལ་རྩོད་སྒྲུབ་དང་།ཉེས་མེད་ཉེས་ཡང་ཡིན་པའི་དཔང་རྟགས་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་པའི་ཐོབ་ཐང་དང་ལམ་ལུགས་ཤིག་ལ་ཟེར།
༡༡འདྲི་རྩད།བརྩད་གཅོད་མི་སྣ་ཡིས་ཉེས་ཅན་དོགས་གཞི་མི་སྣར་ཉེས་དོན་གྱོད་གཞི་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་འདྲི་རྩད་བྱས་ནས་གྱོད་གཞི་བརྩད་གཅོད་བྱེད་པའི་བྱེད་ཐབས་ཤིག་ཡིན།
༡༢དྲག་ཤུལ་ཐབས་ཚུལ།སྤྱི་བདེ་དང་ཁྲིམས་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཉེས་དོན་གཏུག་བཤེར་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་དུ་དགོས་མཁོ་དང་ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་ཉེས་དོན་དོགས་གཞི་མི་སྣ་དང་གྱོད་ཡ་སོགས་ཀྱི་འགྲོ་འདུག་གི་རང་དབང་དུས་ངེས་ཅན་ནང་བཀག་སྡོམ་དང་ཚད་འཛིན་བྱེད་པའི་་་ཐབས་ཚུལ་ལ་གོ
༡༣བཙན་འགུགས།སྤྱི་བདེ་དངཁྲིམས་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བཀག་ཉར་མ་བྱས་བའི་ཉེས་ཅན་དོགས་གཞི་མི་སྣ་དང་གྱོད་ཡ་སོགས་ལ་འབོད་བརྡ་གཏོང་བའམ་བཙན་གྱིས་ས་གནས་ངེས་ཅན་ལ་ཁྲིད་ནས་འདྲི་རྩད་བྱེད་པའི་ཐབས་ཚུལ།
༡༤གཏའ་གྲོལ།སྤྱི་བདེ་དང་ཁྲིམས་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཉེས་བ་དོགས་གཞི་མི་སྣ་དང་གྱོད་ཡས་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་བའི་དངུལ་སྒོར་དང་གཏའ་མིའི་ཁག་ཐེག་ལ་བརྟེན་ནས་དོགས་གཞི་མི་སྣ་དང་གྱོད་ཡ་བཀག་ཉར་མི་བྱེད་པར་དུས་ལྟར་ཁྲིམས་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལ་བཀའ་འགུགས་ལྟར་ཡོང་ཐུབ་པར་ཁག་ཐེག་བྱེད་པའི་ཐབས་ཚུལ།
༡༥བསྡོད་གནས་ལྟ་རྟོགསྤྱི་བདེ་དངཁྲིམས་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཉེས་ཅན་དོགས་གཞི་བ་དང་གྱོད་ཡ་སོ་སོའི་་གནས་ཡུལ་དང་གཏན་ཏུ་འཁེལ་བའི་བསྡོ་གནས་ནས་ཆོག་མཆན་མ་ཐོབ་པར་ཡུལ་གཞན་ལ་འགྲོ་མི་ཆོག་ཅིང་དེའི་བྱ་བྱེད་ལ་ལྟ་རྟོག་བྱེད་པའི་དྲག་ཤུལ་ཐབས་ཚུལ་ཞིག་ལ་གོ
༡༦བརྡ་བསྐྱལ། ཁྲིམས་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཐབས་ལམ་ངེས་ཅན་བརྒྱུད་ནས་གྱོད་འབྲེལ་གཞུང་ཡིག་འབྲེལ་ཐོགས་མི་སྣའི་ལག་ཏུ་སོན་པར་བྱེད་པ་ལ་གོ
༡༧གྱོད་གཞི་དང་ལེན།སྤྱི་བདེ་དངཁྲིམས་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གནོད་འཚེ་ཕོག་མཁན་གྱི་ཞུ་གཏུག་དང་ཉེས་དོགས་པའི་མགོ་འདོགས་སོགས་ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱས་རྗེས་གྱོད་གཞི་དང་ལེན་བྱས་ཏེ་བརྩད་གཅོད་དང་ཁྲིམས་བཤེར་་བྱེད་མིན་སོགས་ཐག་གཅོད་པའི་ལས་ལཟེར།
༡༨སྒེར་གྱིས་ཉེས་འཛུགས།གནོད་འཚེ་ཕོག་མཁན་དང་དེའི་ཁྲིམས་མཐུན་འཐུས་ཚབ་སོགས་ཀྱིས་་སྤྱི་བདེ་ཁྲིམས་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལ་ནག་ཉེས་བྱེད་མཁན་གཏུག་སྟེ་དེའི་ཉེས་འགན་བདའ་འདེད་བྱེད་དགོས་བའི་ཞུ་བ་ལ་གོ
༡༩འགན་གཏུགགནོད་འཚེ་ཕོག་མཁན་མ་ཡིན་པའི་གང་ཟག་གིས་ཉེས་ཅན་དང་ཉེས་དོགས་མི་སྣ་ཚོར་ཏེ་མི་སེར་གྱི་འོས་འགན་གྱིས་བསྐུལ་ནས་ཁྲིམས་འཛིན་ལས་ཁུངས་ལ་བྱས་ཉས་དང་འབྲེལ་བའི་་གནས་ཚུལ་ཞུ་གཏུག་བྱེད་པ་ལ་ཟེར།
༢༠བསྔོག་བཤེར། བརྩད་གཅོད་མི་སྣས་བྱས་ཉེས་ཀྱི་དཔང་རྟགས་འཚོལ་བསྡུད་བྱེད་ཆེད་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣའི་ལུས་དང་གནས་ཁང་དང་དངོས་རྫས་སོགས་ལ་བསྔོག་བཤེར་བྱེད་པ་དེ་ལ་གོ
༢༡དཔྱད་གྲོལ། སྤྱི་བདེ་དང་ཁྲིམས་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཆེད་ལས་མི་སྣ་གདན་དྲངས་ནས་གྱོད་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་དང་དཔང་རྟགས་ལ་ཚན་རིག་གི་ཐབས་ལམ་གྱིས་དཔྱད་པ་གཏོང་བ་དང་གདིང་གྲོལ་བྱེད་པའི་ལས་ལ་གོ
༢༢འཛིན་བརྡ། སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འཛིན་བཟུང་བྱེད་དགོས་པའི་བྲོས་བྱོལ་མི་སྣར་འཛིན་བརྡ་སྤེལ་ནས་འཛིན་ཐབས་བྱེད་པ་ལ་གོ
༢༣གཞུང་གཏུགགཞུང་གཏུག་གི་དབང་ཆ་ཡོད་པའི་ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚབ་བྱས་ཏེ་ཁྲིམས་ཁང་ལ་གྱོད་ཡ་ཉེས་་་་འཛུགས་བྱས་ཏེ་ཁྲིམས་ཆད་གཅོད་དགོས་ཞེས་ཞུ་གཏུག་བྱེད་པའི་ལས་ལ་གོ
༢༤གཞུང་གཏུག་ཞུ་བ།མི་མང་ཞིབ་དཔྱོད་ཁང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚབ་བྱས་ནས་མི་མང་ཁྲིམས་ཁང་ནས་གྱོད་ཡ་ལ་ཉེས་འཛུགས་བྱེད་པ་དང་་་དེའི་ཉེས་འགན་བདའ་འདེད་བྱེད་པའི་ལས་ལ་གོ
༢༥ཞུ་གཏུག་མི་བྱེད་པ། ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྤྱི་བདེ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཞུ་གཏུག་ཡིག་ཆ་དང་རང་ཉིད་ཀྱིས་བརྩད་གཅོད་བྱས་པའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་ལ་ཞིབ་བཤེར་བྱས་རྗེས་ཉེས་དོགས་པར་བདའ་འདེད་མི་བྱེད་པའི་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའམ་བྱས་ཉེས་ཆག་ཡང་བྱེད་འོས་བ། དཔང་རྟགས་འཐུས་ཚང་མ་ཡིན་པའི་ཆ་རྐྱེན་གྱིས་ཁྲིམས་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུག་མི་བྱེད་པའི་ཐག་ཆོད་ཅིག་ལ་གོ
༢༦ཁྲིམས་བཤེར། ཁྲིམས་ཁང་གིས་ཁྲིམས་ར་བརྒྱུད་ཏེ་ཉེས་འཛུགས་པ་དང་དག་སེལ་པ་སོགས་ཀྱི་མཉམ་ཞུགས་འོག་གྱོད་གཞི་དང་དཔང་རྟགས་ལ་བརྟག་དཔྱད་དང་བརྡར་ཤ་བཅད་དེ་ཁྲིམས་བཤེར་བྱེད་པའི་ལས་ལ་གོ
༢༧ཁྲིམས་གཅོད། ཁྲིམས་ཁང་གིས་ཉེས་དོན་གྱོད་གཞི་ལ་ཁྲིམས་བཤེར་དང་འཁྲུན་ཐག་གཅོད་པའི་ལས་ལ་གོ
༢༨ཁྲིམས་དཔོན་གཅིག་གི་ཁྲིམས་རའམ་བསེ་རུ་ཁྲིམས་ར། ཁྲིམས་དཔོན་གཅིག་ཁྲིམས་བཤེར་ལ་ཞུགས་པའི་ཁྲིམས་ར་ལ་ཟེར།
༢༩སྣ་འདུས་ཁྲིམས་ར། ཁྲིམས་དཔོན་དང་མི་མང་ཁྲིམས་བཤེར་བ་གསུམ་མམ་ཡན་ཆད་ཁྲིམས་རར་མཉམ་ཞུགས་ངང་ཁྲིམས་བཤེར་བྱེད་པའི་ཁྲིམས་ར།
༣༠ཁྲིམས་རའི་རྩོད་པ། ཁྲིམས་དཔོན་གྱིས་དབུ་མཛད་འོག་གཞུང་གཏུག་པ་དང་དག་སེལ་པས་དཔང་རྟགས་དང་གྱོད་གཞི་ཐད་རྩོད་སྒྲུབ་བྱེད་པའི་ལས།
༣༡གྲོས་བསྡུར། སྣ་འདུས་ཁྲིམས་རའི་ཁྲིམས་དཔོན་རྣམ་པས་ཁྲིམས་རའི་ཁྲིམས་བཤེར་གནས་ཚུལ་ལ་གྲོས་བསྡུར་དང་།ཁྲིམས་བཤེར་བརྒྱུད་ནས་མངོན་ཏུ་གསལ་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གཞིར་བཞག་བྱས་ཏེ་གྱོད་གཞི་ལ་འཁྲུན་གཅོད་བྱེད་པའི་ལས།
༣༢ཉེས་དོན་ཁྲིམས་་བཅད། དངོས་གཞིའི་གནད་དོན་ཐད་ཁྲིམས་ཁང་གི་གྱོད་ཡ་ཉེས་བ་ཡོད་མེད་ཐག་བཅད་པ་དེ་ལ་ཟེར།
༣༣ཉེས་དོན་བཅད་ཁྲའམ་རྒྱས་བཅད།ཁྲིམས་ཁང་གི་གཏུག་ཞུ་བརྒྱུད་རིམ་གྱི་ཁྲོད་གནད་དོན་སེལ་ཕྱིར་ཐག་བཅད་པའི་འཁྲུན་ཆོད་ལ་ཟེར།
༣༤སྒེར་གཏུག གནོད་འཚེ་ཕོག་མཁན་དང་དེའི་ཁྲིམས་མཐུན་ཚབ་མིས་གྱོད་ཡའི་བྱས་ཉེས་བདའ་འདེད་བྱེད་ཆེད་ཁྲིམས་ཁང་ལ་སྒེར་གྱི་ངོས་ནས་ཞུ་གཏུག་བྱེད་པ་ལ་ཟེར།
༣༥ཐེངས་གཉིས་བའི་ཁྲིམས་བཤེར་བརྒྱུད་རིམ། གོང་རིམ་ཁྲིམས་ཁང་གིས་དོ་བདག་གི་གོང་གཏུག་དང་ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒོལ་གཏུག་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྲིམས་ཁང་འོག་མའི་ཁྲིམས་ནུས་མ་ཐོན་པའི་ཁྲིམས་བཅད་དང་རྒྱས་བཅད་ལ་ཡང་བསྐྱར་ཁྲིམས་བཤེར་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་དེ་ལ་ཟེར
༣༦གོང་གཏུག དོ་བདག་གིས་ཁྲིམས་ཁང་དང་བོའི་ཁྲིམས་བཤེར་གྱི་འཁྲུན་ཆོད་ལ་ཡིད་འཐད་མ་བྱུང་བར་ཁྲིམས་ལྟར་ཁྲིམས་ཁང་དང་བོའི་་གོང་རིམ་ཁྲིམས་ཁང་ལ་ཡང་བསྐྱར་ཁྲིམས་བཤེར་ཞུ་བའི་ལས་ལ་ཟེར།
༣༧རྒོལ་གཏུག ས་གནས་ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་རང་ཉིད་དང་རིམ་པ་མཉམ་པའི་ཁྲིམས་ཁང་གི་ཁྲིམས་བཤེར་ཐོག་མའི་ཁྲིམས་བཅད་ལ་ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་པར་བསམ་སྟེ་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དུས་ཡུན་ནང་དེའི་ཁྲིམས་ཁང་གོང་མར་ངོ་རྒོལ་གྱི་ཚུལ་དུ་ཞུ་གཏུག་་བྱེད་པའི་ལས་ལ་རྒོལ་གཏུག་ཟེར།
༣༨ཡིག་ཐོག་གི་ཁྲིམས་བཤེར། དོ་བདག་་ཁྲིམས་རར་ཡོང་མ་དགོས་བར་ཁྲིམས་དཔོན་རྣམ་པས་ཁྲིམས་ཁང་འོག་མའི་ཡིག་ཆ་དང་དཔང་རྟགས་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྲིམས་བཤེར་བྱེད་པའི་ལམ་ལུགས།
༣༩སྲོག་ཆད་བསྐྱར་བཤེར་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།མི་མང་ཁྲིམས་ཁང་གིས་སྲོག་ཆད་བཅད་པའི་གྱོད་གཞི་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ཆོག་མཆན་སོགས་འགོད་པའི་དམིགས་བསལ་ཁྲིམས་བཤེར་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཞིག་ལ་གོ
༤༠ཡང་བཤེར་གྱི་བརྒྱུད་རིམ།ཁྲིམས་ཁང་དང་ཞིབ་དཔྱོད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཟིན་ཅིང་ཁྲིམས་ནུས་ཐོན་ཟིན་པའི་འཁྲུན་ཆོད་ལ་དོན་་དངོས་ངོས་འཛིན་གྱི་ནོར་འཁྲུལ་དང་ཁྲིམས་ལུགས་ལུང་འདྲེན་གྱི་ནོར་འཁྲུལ་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་རྗེས་ཁྲིམས་ལྟར་ཡང་ཁྲིམས་བཤེར་བྱས་ནས་ཡོ་བསྲང་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ལ་ཟེར།

ཉེས་དོན་ཞུ་གཏུག་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ཀྱི་མིང་ཚིག་རེའུ་མིག

(Tibetan)中文English
ཀུན་གསལ་ཁྲིམས་ར།公开法庭  open court
ལྐོག་གྱུར་ཁྲིམས་ར།非公开法庭closed court
བཀག་ཡིག限制令regulatory

document

བསྐྱར་བཤེར།复议review (reconsider a decision)
ཁས་ལེན།供认有罪confess to a crime
ཁས་ལེན།认罪/不认罪 plead guilty/not guilty
ཁྱིམ་བཙོན།在家监禁 home detention
ཁྲིམས།法律law
ཁྲིམས་ཀྱི་འཐུས་ཚབ།法律代表legal representation
ཁྲིམས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད།诠释法律interpret the law
ཁྲིམས་ཀྱི་རོགས་རམ།法律援助legal aid
ཁྲིམས་གཅོད་ཁྲིམས་བཤེར།庭审;审判;审讯trial
ཁྲིམས་ཆད་འགྱང་ཁུར།缓刑suspended sentence
ཁྲིམས་ཐུན་མོང་།普通法common law (case law)
ཁྲིམས་དཔོན།法官judge
ཁྲིམས་བཟོ།立法legislation
ཁྲིམས་བཤེར་དུ་བསྡད་པའམ་ཞུ་བཞེས།受审stand trial
ཁྲིམས་བཤེར་རམ་ཞུ་བཤེར审理hear/try a case
ཁྲིམས་རྩོད་པ།律师lawyer
ཁྲིམས་འགལ།违法illegal
ཁྲིམས་ར།法庭court
ཁྲིམས་རའི་བཀའ法庭命令court order
ཁྲིམས་རར་མངོན་པ།出庭appear in court
ཁྲིམས་སྲུང་མི་སེར།守法公民law-abiding citizen
ཁྲིམས་སྲོལ།法规regulation
འཁྲུན་ཆོད།判决judgment
འཁྲུན་ཆོད་སྒྲག་པ།宣判verdict
འཁྲུལ་བའི་ཁྲིམས་བཅད།误判mistrial
གོང་གཏུག上诉appeal
གྱོང་མཁན།害者victim
གྱོད་གཞི།案情facts of the case
གྱོད་བདག原告plaintiff (the accuser)
གྱོད་ཡ།被告defendant (the accused)
གློད་གྲོལ་ལྟར་སྣང་།假释parole
རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་ཧེ་བག་ལས་བརྒལ་བའི་དཔང་གིས་ཉེས་ལྡན་ཏུ་འཁྲུན་ཆོད་བཅད་པ།无可置疑证明有罪be found guilty beyond a reasonable doubt
སྒེར་གཏུག自诉private prosecution
སྒྲིག་ཡིག规章rule
ངག་ཐོག口供oral statement
དངོས་དཔང་།目击者eye-witness
སྔར་གྱི་བྱས་ཉེས།前科prior offenses
སྔོན་བཅད། སྔོན་སྲོལ།先例precedent
བཅད་ཁྲ་དང་འཁྲུན་ཆོད།裁决give a ruling (adjudicate)
ཆད་ཐོ།罚单infringement notice; ticket
ཆད་པ།惩罚punish
ཆད་པའི་སྒོར།罚款;罚金fine
ཆེས་མཐོ་ཁྲིམས་ཁང་།最高法Supreme Court / Supreme People’s Court
རྗེས་འདེད།跟踪stalking
ཉེན་གཏུག报警report to the police
ཉེན་བརྡ།警告caution
ཉེས་ཁྲིམས།刑法criminal law
ཉེས་ཁྲིམས་ཀྱི་གཞུང་།刑事法典criminal code
ཉེས་མཐའ་སེལ་བ།侦破solve a case
ཉེས་ཅན།罪犯;犯人criminal; offender
ཉེས་ཆད།刑罚;量刑;判刑Sentence (impose a penalty)
ཉེས་ལྗིད།重罪felony (serious offence)
ཉེན་རྟོགས་པ།警员; 警察police officer
ཉེས་དོགས་པ། དོགས་གཞི་བ།嫌疑犯suspect
ཉེས་ལྡན། ཉེས་མེད།判定有罪/无罪be found guilty/not guilty
ཉེས་མེད་གློད་བཀྲོལ།无罪释放acquit
ཉེས་མེད་བཙོན་ཆད།冤狱miscarriage of justice
ཉེས་འདོགས།定罪;论罪convict
ཉེས་མིང་།罪名charge (offence)
ཉེས་འགྱོད坦白交代confession
ཉེས་འཛུགས།指控press/file/lay charges
ཉེས་ཡང་།轻罪misdemeanour (minor offence)
སྙན་གསན་ཞུ་བ།信访petition
སྟབས་བདེའི་བརྒྱུད་རིམ།简易罪;简易程序罪;即决罪summary offence
གཏའ་གྲོལ།保释release on bail
གཞུང་གཏུག་རུང་བའི་བྱས་ཉེས།可检控罪;

可诉讼罪

indictable offence
དག་སེལ་བ།辩护人defender
དམ་བཅའ་ཡི་གེ宣誓书;担保书affidavit
དམ་འབུལ།宣誓take an oath/affirmation
དོགས་འདྲི།询问;盘问;质询interview
འདུམ།仲裁arbitration
འདྲི་བརྩད།侦探detective
འདྲི་རྩད།讯问;审讯interrogate
ནུས་མེད་ཏུ་གཏོང་བ།撤销quash
དཔང་བོ།证人witness
དཔང་བོའི་སྟེགས་བུ།证人席witness box
དཔང་བྱེད་པ།作证testify
དཔང་འཚོལ་བསྡུ།收集证据gather evidence
དཔང་ཡིག证词testimony
ཕལ་ཉེས།同犯;从犯accomplice; accessory
བྱས་ཉེས།犯罪to commit a crime
བྱས་ཉེས་ཀྱི་ཟིན་ཐོ།犯罪记录;案底criminal record
བྱས་ཉེས་སམ་ནག་ཉེས།罪行criminal offence
དབང་ཁྱབ།管辖jurisdiction
འབོད་འགུགས།传唤summon to court (subpoena)
འབྲིང་རིམ་ཁྲིམས་ཁང་།中级法庭Middle Court
མི་བསད་གྱོད་གཞི།杀人(案);他杀(案)homicide
སྨན་གྲོལ།保外就医medical parole
གཙོ་ཉེས།主犯culprit; principal
བཙོན་ཁང་།监狱prison; jail
བཙོན་བཀྱིགས།监禁;坐牢be put in jail (imprisoned)
བརྩད་གཅོད།侦查;调查犯罪investigate a crime
འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁ་བཏད་མི་སྣ།行政相对人the་concerned person
འཛིན་སྐྱོང་གི་ཁྲིམས།行政法administrative law
འཛིན་སྐྱོང་གི་ཆད་པ།行政处罚administrative penalty
འཛིན་སྐྱོང་གི་ཆོག་མཆན།行政许可Administrative licensing
འཛིན་སྐྱོང་གི་ཐག་བཅད།行政行为Administrative decision
འཛིན་སྐྱོང་གི་དམིགས་བསལ་ཐག་བཅད།具体行政行为Specific administrative

act

འཛིན་སྐྱོང་གི་དྲག་ཤུལ་་ཐབས་ཚུལ།行政强制措施Administrative coercive

measure

འཛིན་སྐྱོང་གི་ཞུ་གཏུག行政诉讼Administrative litigation
འཛིན་སྐྱོང་ནང་ཚགས་ཀྱི་ཆད་པ།行政处分Disciplinary་sanction
འཛིན་སྐྱོང་བསྐྱར་བཤེར།行政复议administrative review
འཛིན་སྐྱོང་མི་སྣ།行政人员Administrative་official
འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཁང་།行政机关administrative

authority

རྫས་དཔང་།物证exhibit
ཞལ་ལྕེའི་སྨན་པ།法医forensics
ཞུ་གཏུག起诉prosecute (indict)
ཞུ་ཟློག驳回判决dismissal of charge
གཞི་རིམ་ཁྲིམས་ཁང་།地方法庭Local Court
གཞུང་གཏུག公诉public prosecution
གཞུང་གཏུག་པ།检控官prosecutor
བཀག་ཉར།拘留detain (put in custody)
བཀག་ཉར་གྱི་ཉེན་བརྡ།对某人发出拘捕令issue an arrest warrant against a person
ཡིག་ཐོག笔供written statement
ཡོ་བསྲང་ཁང་།管教所;教养院correctional facilities
ཡོ་བསྲང་།改造reform
ར་བཟི་ནས་འཕྲུལ་འཁོར་གཏོང་བ།酒醉驾驶drunk driving
རང་ཚབ།自己代表represent oneself
ལག་དམར་གྱི་ཡོ་བྱད།凶器murder weapon
གསལ་བཤད།声明;陈述statement
འཛིན་སྐྱོང་གི་གུན་ཚབ།行政赔偿state་compensation