འབྲེལ་གཏུག་གནང་རོགས།

གནས་རི་དང་བླ་མཚོ་ཡི་མིང་ཐོག་ནས་ས་ཞིང་བདག་དབང་བསྲུང་ཐབས།

རྩྭ་ཕྱུགས་དོ་མཉམ་སྐོར་གྱི་གཏམ་བཤད།

འབྲོག་པའི་རྩ་ས་དང་གཏེར་ཁ་བདག་དབང་གི་ཐོབ་ཐང་གི་སྐོར།

བོད་ལྭ་ ( བོད་གོས་ ) དང་ཁྲིམས་ལུགས།

འབུམ་རམས་པ་འབྲོག་ཕྲུག་གི་ཐབས་ཤེས་ལྡན་པའི་སྒོ་ནས་རྩྭ་ས་སྲུང་སྐྱོབ་སྐོར་གྱི་གཏམ་བཤད།

དྲེད་སྤྱང་སོགས་གཅན་གཟན་གྱིས་གནོད་འཚེ་བྱུང་ན་གུན་ཚབ་སུ་ལ་སློང་དགོས་པའི་གཏམ་བཤད།

འབུམ་རམས་པ་འབྲོག་ཕྲུག་གི་རྩྭ་སའི་སྐོར་གྱི་གཏམ་བཤད།

ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭ་ངེས་པར་དུ་མཁོ་བའི་གཏམ་བཤད།

ཉེས་དོན་གཏུག་ཁྲིམས་སྐབས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་འགའ་མཚོན་པའི་དཔེ་རིས།

བརྙན་རིས་འདིའི་བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོ་ནི་ཉེས་དོན་གཏུག་བཤེར་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་ན། ཉེས་སྤྱོད་དོགས་གཞི་ཡོད་པ་མིའམ་གྱོད་པ་བཅས་ལ་ཉེས་དོན་གཏུག་བཤེར་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་སོ་སོའི་ཁྲོད་དུ་ཐོབ་ཐང་གང་དག་ཡོད་པ་རགས་བསྡུས་ཀྱིས་བསྟན་པའི་བརྙན་རིས་ཞིག་ཡིན།

དགོན་པ་དོ་དམ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་སྐོར་གྱི་ཁྲིམས་བཤད།

« Older posts

© 2024 — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑