བརྙན་རིས་འདིའི་བརྗོད་བྱ་གཙོ་བོ་ནི་ཉེས་དོན་གཏུག་བཤེར་གྱི་ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་ན། ཉེས་སྤྱོད་དོགས་གཞི་ཡོད་པ་མིའམ་གྱོད་པ་བཅས་ལ་ཉེས་དོན་གཏུག་བཤེར་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་སོ་སོའི་ཁྲོད་དུ་ཐོབ་ཐང་གང་དག་ཡོད་པ་རགས་བསྡུས་ཀྱིས་བསྟན་པའི་བརྙན་རིས་ཞིག་ཡིན།